ഒരു പദമോ തിരുവെഴുത്തിനോ വേണ്ടി തിരയുക

(ഉദാഹരണം: Genesis 1:1-4; John 1:1-5)

തിരുവെഴുത്ത് തിരയുക

പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ
സൂറ അൽ-വജ്ഹ
സൂറ അൽ-ഹശ്ർ
സൂറ അൽ-അലാവീയാനി
സൂറ അൽ-അദ്ദാൻ
സൂറ അൽ-ദുമ്മാ അർസൽനാ
സൂറ അൽ-യൂസാആ
സൂറ അൽ-റൂത്ത്
അൽ-സബൂർ
സൂറ അൽ-യിശായ്യാ
സൂറ അൽ-ദാനിയാൽ
മത്തായി
മർക്കൊസ്
ലൂക്കോസ്
യഹിയ്യാ
അൽ അഫ് രാൽ
റോമാകാര്‍ക്കെഴുതിയ ലേഖനം
1 ഖ്വോറാഫസ്
2 ഖ്വോറാഫസ്
ഗലാത്യർ
എഫാസാസ്
ഫൌലാപി
കൊലൊസ്സ്യർ
1 തിസൈലോനിക്കൈ
2 തിസൈലോനിക്കൈ
1 തസിമുള്ള
2 തസിമുള്ള
തീത്തൊസ്
ഫയുനിമൂന
ഇബ്രാനി
യാഖൂബ്
1 സഫ്ആൻ
2 സഫ്ആൻ
1 യഹിയ്യാ
2 യഹിയ്യാ
3 യഹിയ്യാ
യൂദാ
അൽ-വഹിയു
* ഓഡിയോ ഉണ്ട്