അൽ-സബൂർ 24

മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു

24 1ഭൂമിയും അതിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളും ഈ ദുനിയാവും അതിലെ നിവാസികളും റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റേതാണ്. 2സമുദ്രങ്ങള്‍ക്കു മുകളില്‍ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചതും നദിക്കു മുകളില്‍ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചതും അവിടുന്നാണ്. 3റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ മലയില്‍ ആരു കയറും? അവിടുത്തെ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ആരു നില്‍ക്കും? 4കളങ്കമറ്റ കൈകളും നിര്‍മലമായ ഹൃദയവും ഉള്ളവന്‍, മിഥ്യയുടെമേല്‍ മനസ്‌സു പതിക്കാത്തവനും കള്ളസത്യം ചെയ്യാത്തവനും തന്നെ. 5അവന്റെ മേല്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ ബർക്കത്ത് ചൊരിയും; രക്ഷകനായ മഅബൂദ് അവനു നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും. 6ഇപ്രകാരമുള്ളവരാണ് അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ; അവരാണു യാഖൂബിന്റെ മഅബൂദിനെ തേടുന്നത്.

7കവാടങ്ങളേ, ശിരസ്‌സുയര്‍ത്തുവിന്‍ ; പുരാതന കവാടങ്ങളേ, ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുവിന്‍ , മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ! 8ആരാണ് ഈ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ്? പ്രബലനും ശക്തനുമായ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, യുദ്ധ വീരനായ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ തന്നെ. 9കവാടങ്ങളേ, ശിരസ്‌സുയര്‍ത്തുവിന്‍ ; പുരാതന കവാടങ്ങളേ, ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുവിന്‍ , മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവു പ്രവേശിക്കട്ടെ! 10ആരാണ് ഈ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ്? സൈന്യങ്ങളുടെ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ തന്നെ; അവിടുന്നാണു മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ്.