അൽ-സബൂർ 3

അപകടത്തില്‍ ആശ്രയം

3 1യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, എന്റെ ശത്രുക്കള്‍ അസംഖ്യമാണ്; അനേകര്‍ എന്നെ എതിര്‍ക്കുന്നു. 2മഅബൂദിന്റെ സഹായം അവന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നു പലരും എന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു.

3യാ റബ്ബേ, അങ്ങാണ് എന്റെ രക്ഷാകവചവും എന്റെ മഹത്വവും; എന്നെ ശിരസ്‌സുയര്‍ത്തി നിറുത്തുന്നതും അവിടുന്നു തന്നെ. 4ഉച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു; തന്റെ വിശുദ്ധ പര്‍വതത്തില്‍ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളുന്നു.

5ഞാന്‍ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു; എന്തെന്നാല്‍ , ഞാന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. 6എനിക്കെതിരേ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാന്‍ ഭയപ്പെടുകയില്ല.

7യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, എഴുന്നേല്‍ക്കണമേ! യാ മഅബൂദ്, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ! അങ്ങ് എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ചെകിട്ടത്തടിച്ചു; ദുഷ്ടരുടെ പല്ലുകളെ അങ്ങു തകര്‍ത്തു.

8വിമോചനം റബ്ബ്ൽ ആലമീനില്‍ നിന്നാണ്; അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന്‍മേല്‍ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ!