അൽ-ആവിയാനി (ലേവ്യാ) 1

ദഹനഖുർബാനി

1 1ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദൻ മൂസായെ വിളിച്ച് ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിൽ നിന്നു പറഞ്ഞു: 2യിസ്രായിലാഹ് ജനത്തോടു പറയുക: നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ഖുർബാനിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ വരുമ്പോള്‍ കാലിക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നോ ആട്ടിന്‍ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നോ ഖുർബാനി മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരണം.

3ദഹന ഖുർബാനിക്കുള്ള മൃഗം കാലിക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ ഊനമറ്റ ഒരു കാളയെ സമര്‍പ്പിക്കട്ടെ. റബ്ബ്ൽ ആലമീനു സ്വീകാര്യമാകാന്‍ അതിനെ ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ വാതില്‍ക്കല്‍ സമര്‍പ്പിക്കട്ടെ. 4അവന്‍ ഖുർബാനി മൃഗത്തിന്റെ തലയില്‍ കൈകള്‍ വയ്ക്കണം. അത് അവന്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടും. 5അവന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ മുന്‍പില്‍വച്ചു കാളക്കുട്ടിയെ കൊല്ലണം. ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാരായ ഇമാംമാമാര്‍ അതിന്റെ രക്തമെടുത്തു ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ വാതില്‍ക്കലുള്ള ഖുർബാനി പീഠത്തിനു ചുറ്റും തളിക്കണം. 6അതിനുശേഷം ഖുർബാനി മൃഗത്തെ തോലുരിഞ്ഞ് കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം. 7ഇമാമായ ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍ തീ കൂട്ടി അതിനു മുകളില്‍ വിറക് അടുക്കണം. 8അവര്‍ മൃഗത്തിന്റെ കഷണങ്ങളും തലയും മേദസ്‌സും ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍ തീയ്ക്കു മുകളിലുള്ള വിറകിനുമീതേ അടുക്കിവയ്ക്കണം. 9എന്നാല്‍, അതിന്റെ അന്തര്‍ഭാഗങ്ങളും കാലുകളും വെള്ളത്തില്‍ കഴുകണം. ഇമാം എല്ലാം ദഹന ഖുർബാനിയായി, റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യമായി, ഖുർബാനി പീഠത്തിലെ അഗ്‌നിയില്‍ ദഹിപ്പിക്കണം.

10ദഹന ഖുർബാനിക്കായുള്ള കാഴ്ചമൃഗം ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ ആണെങ്കില്‍ അത് ഊനമറ്റ മുട്ടാടായിരിക്കണം. 11ഖുർബാനി പീഠത്തിനു വടക്കു വശത്ത്, ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ സന്നിധിയില്‍വച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം. അതിന്റെ രക്തം ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാരായ ഇമാംമാര്‍ ഖുർബാനി പീഠത്തിനു ചുറ്റും തളിക്കണം. 12അതിനെ തലയും മേദസ്‌സും ഉള്‍പ്പെടെ കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം; ഇമാംമാര്‍ അവ ഖുർബാനിപീഠത്തില്‍ തീയ്ക്കു മുകളിലുള്ള വിറകിന്‍മേല്‍ അടുക്കിവയ്ക്കണം. 13എന്നാല്‍, അതിന്റെ അന്തര്‍ഭാഗങ്ങളും കാലുകളും വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകണം. ഇമാം അതു മുഴുവന്‍ ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍വച്ചു ദഹിപ്പിക്കണം. അതൊരു ദഹന ഖുർബാനിയാണ് - അഗ്‌നിയിലുള്ള ഖുർബാനിയും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യവും.

14ദഹന ഖുർബാനിയായി പക്ഷിയെയാണര്‍പ്പിക്കുന്നതെങ്കില്‍, അതു ചെങ്ങാലിയോ പ്രാവിന്‍കുഞ്ഞോ ആയിരിക്കണം. 15ഇമാം അതിനെ ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നു കഴുത്തു പിരിച്ചു മുറിച്ച്, ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍വച്ചു ദഹിപ്പിക്കണം. രക്തം ഖുർബാനി പീഠത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വത്തില്‍ ഒഴുക്കിക്കളയണം. 16അതിന്റെ ആമാശയവും തൂവലുകളും ഖുർബാനി പീഠത്തിനു കിഴക്കുവശത്ത്, ചാരം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിടണം. 17അതിനെ ചിറകുകളില്‍ പിടിച്ച് വലിച്ചുകീറണം. എന്നാല്‍, രണ്ടായി വേര്‍പെടുത്തരുത്. ഇമാം അതിനെ ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍ തീയുടെ മുകളിലുള്ള വിറകിനുമീതേ വച്ചു ദഹിപ്പിക്കണം. അതൊരു ദഹന ഖുർബാനിയാണ്. അഗ്‌നിയിലുള്ള ഖുർബാനിയും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യവും.