അൽ-ആവിയാനി (ലേവ്യാ) 3

സമാധാന ഖുർബാനി

3 1സമാധാന ഖുർബാനിക്കായി കാലിക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നാണു റബ്ബ്ൽ ആലമീനു കാഴ്ചകൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കില്‍, അത് ഊനമറ്റ കാളയോ പശുവോ ആയിരിക്കണം. 2ഖുർബാനി മൃഗത്തിന്റെ തലയില്‍ കൈ വയ്ക്കുകയും ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിനറെ വാതില്‍ക്കല്‍വച്ച് അതിനെ കൊല്ലുകയും വേണം. ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാരായ പുരോഹിതന്‍മാര്‍ അതിന്റെ രക്തം ഖുർബാനി പീഠത്തിനു ചുറ്റും തളിക്കണം. 3സമാധാന ഖുർബാനി മൃഗത്തിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളിലും അവയെ പൊതിഞ്ഞുമുള്ള മേദസ്‌സ് റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ദഹന ഖുർബാനിക്കായി എടുക്കണം. 4അതിന്റെ ഇരു വൃക്കകളും അവയോടൊപ്പം അരക്കെട്ടിലുള്ള മേദസ്‌സും കരളിനു മുകളിലുള്ള നെയ്‌വലയും എടുക്കണം. 5ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ അവ ഖുർബാനിപീഠത്തില്‍ വിറകിനു മുകളില്‍വച്ച് അഗ്‌നിയില്‍ ദഹിപ്പിക്കണം. അത് ദഹന ഖുർബാനിയും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യവുമായിരിക്കും.

6ആട്ടിന്‍ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നാണു സമാധാന ഖുർബാനിക്കായി റബ്ബ്ൽ ആലമീനു കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കില്‍ അത് ഊനമറ്റ മുട്ടാടോ പെണ്ണാടോ ആയിരിക്കണം. 7ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെയാണ് ഖുർബാനി വസ്തുവായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിനെ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ മുമ്പില്‍കൊണ്ടുവരട്ടെ. 8അതിന്റെ തലയില്‍ കൈ വച്ചതിനുശേഷം ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍വച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം. ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ അതിന്റെ രക്തം ഖുർബാനി പീഠത്തിനു ചുറ്റും തളിക്കണം. 9സമാധാന ഖുർബാനി മൃഗത്തിന്റെ മേദസ്‌സും ആന്തരികാവയവങ്ങളിലും അവയെ പൊതിഞ്ഞുമുള്ള മേദസ്‌സും, നട്ടെല്ലോടു ചേര്‍ത്തു മുറിച്ചെടുത്ത കൊഴുത്ത വാലും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ദഹന ഖുർബാനിക്കായി എടുക്കണം. 10അതിന്റെ ഇരു വൃക്കകളും അവയിലും അരക്കെട്ടിലുമുള്ള മേദസ്‌സും കരളിനു മുകളിലുള്ള നെയ്‌വലയും എടുക്കണം. 11ഇമാം അവ റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ഭോജനഖുർബാനിയായി ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍ ദഹിപ്പിക്കണം.

12ഖുർബാനി മൃഗം കോലാടാണെങ്കില്‍ അതിനെ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ മുമ്പില്‍ കൊണ്ടുവരണം. 13അതിന്റെ തലയില്‍ കൈ വച്ചതിനുശേഷം ഖിയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ മുമ്പില്‍വച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം. ഹാറൂന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ അതിന്റെ രക്തം ഖുർബാനിപീഠത്തിനു ചുറ്റും തളിക്കണം. 14അതിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളിലും അവയെ പൊതിഞ്ഞുമുള്ള മേദസ്‌സു മുഴുവനും റബ്ബ്ൽ ആലമീനു ദഹനഖുർബാനിക്കായി എടുക്കണം. 15അതിന്റെ ഇരു വൃക്കകളും അവയിലും അരക്കെട്ടിലുമുള്ള മേദസ്‌സും കരളിനു മുകളിലുള്ള നെയ്‌വലയും എടുക്കണം. 16ഇമാം അവ ഖുർബാനി പീഠത്തില്‍വച്ചു ദഹിപ്പിക്കണം. അതു റബ്ബ്ൽ ആലമീനു പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യത്തിനായി അഗ്‌നിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഭോജനഖുർബാനിയാണ്. മേദസ്‌സു മുഴുവന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീനുള്ളതത്രേ. 17രക്തവും മേദസ്‌സും ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്നത് നിങ്ങള്‍ വസിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം തലമുറതോറും എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു നിയമമായിരിക്കും.