അൽ-സബൂർ 26

നിഷ്‌കളങ്കന്റെ ദുആ

26 1യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, എനിക്കു ന്യായം സ്ഥാപിച്ചു തരണമേ! എന്തെന്നാല്‍ , ഞാന്‍ നിഷ്‌കളങ്കനായി ജീവിച്ചു; ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ ഞാന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീനില്‍ ആശ്രയിച്ചു. 2യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, എന്നെ പരിശോധിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക; എന്റെ ഖൽബും മനസ്‌സും ഉരച്ചുനോക്കുക. 3അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്റെ കണ്‍മുന്‍പിലുണ്ട്; അങ്ങയുടെ സത്യത്തില്‍ ഞാന്‍ വ്യാപരിച്ചു.

4കപട ഹൃദയരോടു ഞാന്‍ സഹവസിച്ചിട്ടില്ല, വഞ്ചകരോടു ഞാന്‍ കൂട്ടുകൂടിയിട്ടില്ല. 5ദുഷ്‌കര്‍മികളുടെ സമ്പര്‍ക്കം ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു; നീചന്‍മാരോടു കൂടെ ഞാന്‍ ഇരിക്കുകയില്ല.

6യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, നിഷ്‌കളങ്കതയില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ കൈ കഴുകുന്നു; ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ ഖുർബാനി പീഠത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നു. 7ഞാന്‍ ഉച്ചത്തില്‍ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു; അവിടുത്തെ അദ്ഭുതകരമായ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ഞാന്‍ പ്രഘോഷിക്കുന്നു.

8യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, അങ്ങു വസിക്കുന്ന ആലയവും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടവും എനിക്കു പ്രിയങ്കരമാണ്. 9പാപികളോടുകൂടെ എന്റെ ജീവനെ തൂത്തെറിയരുതേ! രക്തദാഹികളോടുകൂടെ എന്റെ പ്രാണനെയും. 10അവരുടെ കൈകളില്‍ കുതന്ത്രങ്ങളാണ്; അവരുടെ വലത്തുകൈ കോഴകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

11ഞാനോ നിഷ്‌കളങ്കതയില്‍ വ്യാപരിക്കുന്നു; എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും എന്നോടു കരുണകാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ! 12നിരപ്പായ ഭൂമിയില്‍ ഞാന്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; മഹാസഭയില്‍ ഞാന്‍ റബ്ബ്ൽ ആലമീനെ വാഴ്ത്തും.