സൂറ അൽ-വജ്ഹ 36

യീസേരു ഏദോമ്യരുടെ പിതാവ്

36 1ഏദോം എന്നുകൂടി പേരുള്ള യീസേരുവിൻറെ സന്താനപരമ്പര ഇതാണ്. 2കാനാന്യ സ്ത്രീകളായിരുന്നു യീസേരുവിൻറെ ബീവിമാര്‍. ഹിത്യനായ ഏലോന്റെ മകളാണ് ആദാ. ഹിവ്യനായ സിബയോന്റെ മകളായ ആനായുടെ പുത്രിയാണ് ഒഹോലിബാമാ. 3ഇസ്മായീലിൻറെ മകളും നെബായോത്തിന്റെ സാഹോദരിയുമാണ് ബസ്മത്ത്. 4യീസേരുവിന് ആദായില്‍ എലിഫാസും ബസ്മത്തില്‍ റവുവേലും ജനിച്ചു. 5ഒഹോലിബാമായില്‍ നിന്ന് അവന്‌ യവുഷുവും യാലാമും കോറഹും ജനിച്ചു. കാനാന്‍ ദേശത്തുവച്ച് യീസേരുവിനുണ്ടായ മക്കളാണ് ഇവര്‍.

6യീസേരു, ബീവിമാരും പുത്രന്‍മാരും പുത്രിമാരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമൊത്ത്, തന്റെ കാലികളും മൃഗങ്ങളും കാനാന്‍ ദേശത്തു താന്‍ നേടിയ സ്വത്തുമായി സഹോദരനായ യാഖൂബിനെ വിട്ട് അകലെയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്കു പോയി. കാരണം, ഒന്നിച്ചു പാര്‍ക്കാന്‍ വയ്യാത്തവിധം ഇരുവര്‍ക്കും അത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. 7അവരുടെ അധിവാസഭൂമിക്കു സംരക്ഷിക്കുവാനാവാത്തവണ്ണം അത്രയധികമായിരുന്നു ആടുമാടുകള്‍. 8അതുകൊണ്ട് യീസേരു സെയിര്‍ എന്ന മലനാട്ടില്‍ പാര്‍ത്തു. യീസേരുവും ഏദോമും ഒരാള്‍തന്നെ.

9സെയിര്‍ മലയിലെ ഏദോമ്യരുടെ പിതാവായ യീസേരുവിൻറെ സന്തതിപരമ്പര: 10യീസേരുവിൻറെ പുത്രന്‍മാരുടെ പേരുകള്‍: യീസേരുവിന് ബീവിയായ ആദായിലുണ്ടായ മകന്‍ എലിഫാസ്. ബീവിയായ ബസ്മത്തിലുണ്ടായ മകന്‍ റവുവേല്‍. 11എലിഫാസിന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ തേമാന്‍, ഓമര്‍, സെഫോ, ഗത്താം, കെനസ്. 12യീസേരുവിൻറെ മകന്‍ എലിഫാസിനു തിമ്‌നാ എന്നൊരു ഉപനാരിയുണ്ടായിരുന്നു. എലിഫാസിന് അവളില്‍ അമലേക്ക് എന്നൊരു പുത്രന്‍ ജനിച്ചു. യീസേരുവിന് ബീവിയായ ആദായിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവര്‍. 13റവുവേലിന്റെ പുത്രന്‍മാരാണ് നഹത്ത്, സേറഹ്, ഷമ്മാ, മിസ്സാം എന്നിവര്‍. യീസേരുവിനു ബീവി ബസ്മത്തിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവര്‍. 14സിബയോന്റെ പുത്രിയായ ആനായുടെ മകള്‍ ഒഹോലിബാമായില്‍ യീസേരുവിനുണ്ടായ പുത്രന്‍മാരാണ്‌ യവൂഷും, യാലാമും, കോറഹും.

15യീസേരുവിൻറെ മക്കളില്‍ പ്രധാനര്‍ ഇവരായിരുന്നു: യീസേരുവിൻറെ കടിഞ്ഞൂല്‍ പുത്രനായ എലിഫാസിന്റെ മക്കള്‍ തേമാന്‍, ഓമര്‍, സെഫോ, കെനസ്, 16കോറഹ്, ഗത്താം, അമലേക്ക് എന്നിവര്‍ ഏദോം നാട്ടില്‍ എലിഫാസില്‍നിന്നുണ്ടായ നായകന്‍മാരാണ്. ഇവരെല്ലാം ആദായുടെ പുത്രന്‍മാരാണ്. 17യീസേരുവിൻറെ മകനായ റവുവേലിന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍: പ്രമുഖരായ നഹത്ത്, സേറഹ്, ഷമ്മാ, മിസ്‌സാ. ഏദോം നാട്ടില്‍ റവുവേലില്‍ നിന്നുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് ഇവര്‍. ഇവര്‍ യീസേരുവിൻറെ ബീവി ബസ്മത്തിന്റെ സന്തതികളാണ്. 18യീസേരുവിൻറെ ബീവി ഒഹോലിബാമായുടെ പുത്രന്‍മാര്‍: പ്രമുഖരായ യവൂഷ്, യലാം, കോറഹ്. ഇവര്‍ യീസേരുവിൻറെ ബീവിയും ആനായുടെ മകളുമായ ഒഹോലിബാമായില്‍ നിന്നുള്ള നായകന്‍മാരാണ്. 19ഇവര്‍ യീസേരുവിൻറെ സന്തതികളും ഏദോമിലെ പ്രമുഖന്‍മാരുമാണ്.

20അന്നാട്ടില്‍ പാര്‍ത്തിരുന്നവരും സെയിര്‍ എന്ന ഹോര്യന്റെ പുത്രന്‍മാരുമാണ് ലോത്താന്‍, ഷോബാല്‍, സിബയോന്‍, ആനാ, 21ദീഷോന്‍, ഏസെര്‍, ദീഷാന്‍. ഇവര്‍ ഏദോം നാട്ടിലെ സെയിറിന്റെ പുത്രന്‍മാരും ഹോര്യയിലെ പ്രമാണികളുമാണ്. 22ലോത്താന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ ഹോറി, ഹേമാ. ലോത്താന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു തിമ്‌നാ. 23ഷോബാലിന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍ അല്‍വാന്‍, മനഹത്ത്, ഏബാല്‍, ഷെഫോ, ഓനാം. 24സിബയോന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍: ആയ്യാ, ആനാ. തന്റെ പിതാവായ സിബയോന്റെ കഴുതകളെ മേയ്ക്കുമ്പോള്‍ മരുഭൂമിയില്‍ ചൂടുറവകള്‍ കണ്ടെണ്ടത്തിയ ആനാ ഇവന്‍തന്നെയാണ്. 25ദീഷോന്‍ ആനായുടെ പുത്രനും ഒഹോലിബാമാ പുത്രിയുമായിരുന്നു. 26ഹെമ്ദാന്‍, എഷ്ബാന്‍, ഇത്രാന്‍, കെറാന്‍ എന്നിവരായിരുന്നു ദീഷോന്റെ പുത്രന്‍മാര്‍. 27ഏസെറിന്റെ പുത്രന്‍മാരായിരുന്നു ബില്‍ഹാനും സാവാനും അക്കാനും. 28ദീഷാന്റെ പുത്രന്‍മാരായിരുന്നു ഊസും അരാനും. 29ഹോര്യരിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ലോത്താന്‍, ഷോബാന്‍, സിബയോന്‍, ആനാ എന്നിവര്‍. 30ദീഷോന്‍, ഏസെര്‍, ദീഷാന്‍ എന്നിവര്‍ സെയിര്‍നാട്ടില്‍ ഹോര്യരിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു.

31ഇസ്രായിലാഹ്യരുടെയിടയിൽ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുന്‍പ് ഏദോം നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികള്‍ ഇവരായിരുന്നു; 32ബേയോറിന്റെ മകനായ ബേല ഏദോമില്‍ ഭരിച്ചു. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ദിന്‍ഹാബാ എന്നായിരുന്നു. 33ബേല മരിച്ചപ്പോള്‍ ബൊസ്രായിലെ സേറഹിന്റെ മകനായ യോബാബ് രാജാവായി. 34യോബാബ് മരിച്ചപ്പോള്‍ തേമാന്യനായ ഹൂഷാം രാജാവായി. 35ഹൂഷാം മരിച്ചപ്പോള്‍ ബദാദിന്റെ പുത്രനായ ഹദാദ് രാജാവായി. അവന്‍ മൊവാബു ദേശത്തുവച്ച് മിദിയാനെ തോല്‍പിച്ചു. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് അവിത് എന്നായിരുന്നു. 36ഹദാദ് മരിച്ചപ്പോള്‍ മസ്‌റേക്കായിലെ സമ്‌ലാ രാജാവായി. 37സമ്‌ലാ മരിച്ചപ്പോള്‍ നദീതീരത്തുള്ള റഹോബോത്തിലെ സാവൂള്‍ രാജാവായി. 38സാവൂള്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ അക്‌ബോറിന്റെ മകനായ ബാല്‍ഹാനാന്‍ രാജാവായി. 39അക്‌ബോറിന്റെ മകനായ ബാല്‍ഹാനാന്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ ഹദാറാണു തല്‍സ്ഥാനത്തു ഭരിച്ചത്. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് പാവൂ എന്നായിരുന്നു. മെസാഹാബിന്റെ പൗത്രിയും മത്രെദിന്റെ പുത്രിയുമായ മെഹേത്തബേല്‍ ആയിരുന്നു അവന്റെ ബീവി.

40കുടുംബവും വാസസ്ഥലവും പേരുമനുസരിച്ച്, യീസേരുവില്‍ നിന്നുദ്ഭവിച്ച പ്രമുഖര്‍ തിമ്‌ന, അല്‍വാ, യത്തത്ത്, 41ഒഹോലിബാമാ, ഏലാ, പിനോന്‍, 42കെനസ്, തേമാന്‍, മിബ്‌സാര്‍, 43മഗ്ദിയേല്‍, ഈറാം എന്നിവരായിരുന്നു. തങ്ങള്‍ കൈയടക്കിയ നാട്ടിലെ താമസസ്ഥലമനുസരിച്ച് ഏദോംകാരുടെ പ്രമാണികള്‍ ഇവരായിരുന്നു. യീസേരുവാണ് ഏദോംകാരുടെ പിതാവ്.