അൽ-സബൂർ 15

നീതിയുടെ മാനദണ്ഡം

15 1യാ റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ, അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തില്‍ ആരു വസിക്കും? അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഗിരിയില്‍ ആരു വാസമുറപ്പിക്കും?

2നിഷ്‌കളങ്കനായി ജീവിക്കുകയും നീതിമാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ഖൽബിൽ നിന്നു സത്യം പറയുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ ; 3പരദൂഷണം പറയുകയോ സ്‌നേഹിതനെ ദ്രോഹിക്കുകയോ അയല്‍ക്കാരനെതിരേ അപവാദം പരത്തുകയോ ചെയ്യാത്തവന്‍ ; 4ദുഷ്ടനെ പരിഹാസ്യനായി കരുതുകയും അള്ളാഹുവിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവനോട് ആദരം കാണിക്കുകയും നഷ്ടം സഹിച്ചും പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ ; 5കടത്തിനു പലിശ ഈടാക്കുകയോ നിര്‍ദോഷനെതിരേ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തവന്‍ ; ഇങ്ങനെയുള്ളവന്‍ നിര്‍ഭയനായിരിക്കും.