അൽ-സബൂർ 103  

എന്റെ ആത്മാവേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക

103 1എന്റെ റൂഹേ, റബ്ബിനെ വാഴ്ത്തുക! എന്റെ കൽബേ, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധനാമത്തെ പുകഴ്ത്തുക.

2എന്റെ റൂഹേ, റബ്ബിനെ വാഴ്ത്തുക; അവിടുന്നു നല്‍കിയ ബർക്കത്ത് മറക്കരുത്.

3അവിടുന്നു നിന്റെ അകൃത്യങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുന്നു; നിന്റെ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ശിഫാ നൽകുന്നു.

4അവിടുന്നു നിന്റെ ഹയാത്തിനെ ജഹന്നത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു; അവിടുന്നു സ്‌നേഹവും റഹമും കൊണ്ടു നിന്നെ കിരീടമണിയിക്കുന്നു.

5നിന്റെ യൗവനം കഴുകന്‍റതു പോലെ നവീകരിക്കപ്പെടാന്‍ വേണ്ടി, നീ ഹയാത്തിലുള്ള കാലമത്രയും നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നു.

6റബ്ബ് പീഡിതരായ എല്ലാവര്‍ക്കും നീതിയും ന്യായവും പാലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.

7അവിടുന്നു തന്റെ വഴികള്‍ മൂസാ നബിക്കും പ്രവൃത്തികള്‍ ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തിനും വെളിപ്പെടുത്തി.

8റബ്ബ് ആര്‍ദ്രഹൃദയനും റഹീമുമാണ്; ക്ഷമാശീലനും റഹ്മാനുമാണ്.

9അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ശാസിക്കുകയില്ല; അവിടുത്തെ കോപം എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുകയില്ല.

10നമ്മുടെ ഗുണാഹകള്‍ക്കൊത്ത് അവിടുന്നു നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല; നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്കൊത്തു നമ്മോടു പകരം ചെയ്യുന്നില്ല.

11ഈ ദുനിയാവിനുമേൽ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന ആസ്മാനോളം ഉന്നതമാണു തന്നോട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരോട് അവിടുന്നു കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം.

12കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മില്‍ ഉള്ളത്ര അകലത്തില്‍ നമ്മുടെ ഗുണാകളെ അവിടുന്നു നമ്മില്‍ നിന്ന് അകറ്റിനിര്‍ത്തി.

13പിതാവിനു മക്കളോടെന്ന പോലെ റബ്ബിനു തന്നോട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരോട് അലിവുതോന്നുന്നു.

14എന്തില്‍ നിന്നാണു നമ്മെ മെനഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അവിടുന്ന് അറിയുന്നു; നാം വെറും മണ്ണാണെന്ന് അവിടുന്ന് ഓര്‍മിക്കുന്നു.

15മനുഷ്യന്റെ ഹയാത്ത് പുല്ലു പോലെയാണ്; വയലിലെ പൂപോലെ അതു വിരിയുന്നു;

16എന്നാല്‍, കാറ്റടിക്കുമ്പോള്‍ അതുകൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു; അതു നിന്നിരുന്ന ഇടം പോലും അതിനെ ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.

17എന്നാല്‍, റബ്ബിന്റെ റഹീം അവിടുത്തെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരുടെമേല്‍ എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കും; അവിടുത്തെനീതി തലമുറകളോളം നിലനില്‍ക്കും.

18അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നവരുടെയും അവിടുത്തെ ശരീഅത്ത് ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം അനുസരിക്കുന്നവരുടെയും മേല്‍ത്തന്നെ.

19റബ്ബ് തന്റെ സിംഹാസനം സ്വജന്നത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു; എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ബാദ്ശാഅത്തിൻ കീഴിലാണ്.

20റബ്ബിന്റെ കലിമ ശ്രവിക്കുകയുംഅവിടുത്തെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തരായ മലക്കുകളേ, അവിടുത്തെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിൻ.

21റബ്ബിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്ന ദാസരുടെ വ്യൂഹങ്ങളേ, അവിടുത്തെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവിന്‍.

22റബ്ബിന്റെ അധികാരസീമയില്‍പ്പെട്ട സൃഷ്ടികളേ, റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുവിന്‍. എന്റെ റൂഹേ, റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുക.