അൽ-സബൂർ 121

റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ എന്‍റ കാവല്‍ക്കാരന്‍

121 1പര്‍വതങ്ങളിലേക്കു ഞാന്‍ കണ്ണുകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു; എനിക്കു സഹായം എവിടെ നിന്നു വരും?

2എനിക്കു സഹായം റബ്ബ്ൽ ആലമീനില്‍ നിന്നു വരുന്നു; ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ്ൽ ആലമീനില്‍ നിന്ന്.

3നിന്‍റ കാല്‍ വഴുതാന്‍ അവിടുന്നു സമ്മതിക്കുകയില്ല; നിന്നെ കാക്കുന്നവന്‍ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയില്ല.

4യിസ്രായിലാഹിന്‍റ പരിപാലകന്‍ മയങ്ങുകയില്ല; ഉറങ്ങുകയുമില്ല.

5റബ്ബ്ൽ ആലമീനാണു നിന്‍റ കാവല്‍ക്കാരന്‍; നിനക്കു തണലേകാന്‍ അവിടുന്നു നിന്‍റ വലത്തു ഭാഗത്തുണ്ട്.

6പകല്‍ സൂര്യനോ രാത്രി ചന്ദ്രനോ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല.

7സകല തിന്‍മകളിലും നിന്നു റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും; അവിടുന്നു നിന്‍റ ഹയാത്ത് സംരക്ഷിക്കും.

8റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ നിന്‍റ വ്യാപാരങ്ങളെ ഇന്നുമെന്നേക്കും കാത്തുകൊള്ളും.