അൽ-സബൂർ 53

അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധകന്റെ മൗഢ്യം

53 1അള്ളാഹവില്ല എന്നു ഭോഷന്‍ തന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ പറയുന്നു. മ്‌ളേച്ഛതയില്‍ മുഴുകി അവര്‍ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നന്‍മ ചെയ്യുന്നവരാരുമില്ല.

2അള്ളാഹു[a] യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക്: Θεοῦ (Theou) സുബുഹാന തഅലാ ജന്നത്തില്‍ നിന്നു മനുഷ്യമക്കളെ നോക്കുന്നു; സൃഷ്ടാവിനെ തേടുന്ന ജ്ഞാനികളുണ്ടോ എന്ന് അവിടുന്ന് ആരായുന്നു.

3എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒന്നുപോലെ ദുഷിച്ചുപോയി, നന്‍മചെയ്യുന്നവനില്ല- ഒരുവന്‍ പോലുമില്ല.

4ഈ അധര്‍മികള്‍ക്കു ബോധമില്ലേ? ഇവര്‍ എന്റെ ജനതയെ അപ്പം പോലെ തിന്നൊടുക്കുന്നു; ഇവര്‍ സൃഷ്ടാവിനോട് ദുആ ഇരക്കുന്നില്ല.

5അതാ, അവര്‍ പരിഭ്രാന്തരായിക്കഴിയുന്നു, ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിഭ്രാന്തി! മഅബൂദള്ളാ അധര്‍മികളുടെ അസ്ഥികള്‍ ചിതറിക്കും; അവര്‍ ലജ്ജിതരാകും; അള്ളാഹു സുബുഹാന തഅലാ അവരെ കൈവെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

6യിസ്രായിലാഹിന്റെ വിമോചനം സീയോനില്‍നിന്നു വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ! അള്ളാഹു സുബുഹാന തഅലാ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സുസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ യാഖൂബ് ആനന്ദിക്കും, യിസ്രായിലാഹ് സന്തോഷിക്കും.


അടിക്കുറിപ്പുകൾ