അൽ-സബൂർ 67

അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷാകര ശക്തി

67 1അള്ളാഹു[a] യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക്: Θεοῦ (Theou) നമ്മോടു കൃപ കാണിക്കുകയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ! അവിടുന്നു തന്റെ തിരു വജ്ഹിനെ നിങ്ങളുടെമേൽ തൻവീർ ചെയ്യട്ടെ! 2അങ്ങയുടെ വഴി അർളിലും അങ്ങയുടെ നജാത്ത് ശക്തിസകല സകല ഖൌമുകൾക്കിടയിലും മഅറൂഫാകേണ്ടതിനു തന്നെ. 3യാ അള്ളാ, ഖൌമുകള്‍ അങ്ങയ്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലട്ടെ! എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കട്ടെ. 4ഖൌമുകളെല്ലാം ആഹ്‌ളാദിക്കുകയും ആനന്ദഗാനം സുറൂറിനുവേണ്ടി പാടട്ടെ! അങ്ങു ഖൌമുകളെ അദ് ലോടെ വിധിക്കുകയും അർളിലെ ഖൌമുകളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

5യാ അള്ളാ, അർളുകള്‍ അങ്ങയ്ക് തസ്ബീഹ് ചെയ്യട്ടെ! എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്തട്ടെ! 6അർള് അതിന്റെ വിളവു നല്‍കി, അള്ളാഹു, നമ്മുടെ റബ്ബ്, നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 7അവിടുന്നു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അർള് മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടട്ടെ!


അടിക്കുറിപ്പുകൾ